[hr]
[size=8pt]Fallout, Interplay taraf?ndan 30 Eylül 1997 tarihinde piyasaya ç?kart?lm?? ve oyuncular taraf?ndan büyük bir ilgi ile kar??lanm?? bilgisayar oyunudur. "A Post Nuclear Role Playing Game" (Nükleer Sava? Sonras? Rol Yapma Oyunu) olarak da tan?t?m? yap?lm?? ve bir nükleer sava? sonras?n? konu alm??t?r. Fallout 3 oyunu ile birlikte seriyi Bethesda Softworks alm?? bulunmaktad?r ve bu sözle?me, Bethesda'n?n yapaca?? Fallout 4'ten sonra sona erip oyunun haklar? tekrar Interplay'e geçecektir. Serinin ?uan 6 oyunu bulunmaktad?r. 7. oyun Fallout Online olarak 2012'de ç?kaca?? duyurulmu?tur.[/size]
[hr]
[size=18pt]Fallout serisi ve ç?k?? tarihleri[/size]

1997 Fallout
1998 Fallout 2
2001 Fallout Tactics: Brotherhood of Steel
2004 Fallout: Brotherhood of Steel
2008 Fallout 3
2010 Fallout: New Vegas
2012 Fallout Online

[size=8pt]*: Henüz ç?kmad?
*: Ç?kt?, yan seri
*: Ç?kt?, ana seri[/size]
[hr]

[size=14pt]Fallout (1997)[/size]
Oyun 22. yüzy?lda geçmektedir. Oyunun ilginç yanlar?ndan bir tanesi 1950'li y?llar?nda ba? gösteren paranoya ve (Retro-futurism) bilimkurgu öykülerinden etkilenmesidir. Öyle ki oyundaki 22. yüzy?l günümüz insan?n hayal ürünü de?il de 1950'de ya?ayan birinin hayal gücünden ç?km??a benzemektedir.

Oyun 2161 y?l?nda geçmektedir. 23 Ekim 2077'de meydana gelen ve sadece 2 saat süren "Büyük Sava?" tan sonra dünya karanl?k bir ça?a girmi?tir. Sava??n en önemli sebebi dünyan?n kaynaklar?n gittikçe tükenmesi ve h?zla azalan kaynaklardan daha fazla pay almak isteyen ülkelerin, bunun için birbirleri ile çat??maya ba?lamalar?d?r. Sava?tan önce meydana gelen önemli olaylar aras?nda, Amerika Birle?ik Devletleri'nin Kanada'y? ilhak etmesi, Alaska'da Çinliler ile Amerikal?lar?n çat??malar? ve Birle?mi? Milletler'in varl???na son verilmesi gösterilebilir.

Sava??n yakla?t???n? farkeden Amerika, Vault-Tec isimli bir kurulu?a kaynak sa?layarak, Vault isimli büyük yeralt? s???naklar? in?a etmesini sa?lam??t?r. Ancak sava? ba?lad??? zaman beklenmedik bir ?ekilde, ABD'nin yapt??? Vault'lar aras?nda ba?lant? kopar. Bunun üzerine, bu s???naklar d?? dünya ile ileti?imden yoksun olarak yerin alt?nda ya?arlar. Buna kar??n baz? s???naklar planlar? do?rultusunda y?llar sonra aç?l?r. Bir tanesi de deneyin bir parças? olarak asla kapanmaz.

Fallout Bible'lar? (Fallout ?ncilleri) sayesinde Amerika'da toplam 122 Vault oldu?u bilinmektedir. Buna ra?men 2077'de 400 milyon insan? bulunan Amerika'daki 122 Vault toplamda sadece 400.000 insan kapasitelidir. Vault'lar?n hepsi kendine özel bir kod numaras?na sahip olup hepsinin kendi üniformas? ve farkl? ekipmanlar? vard?r. Vault Experiment (Vault Deneyleri) plan?na göre Vault 0 di?er tüm Vault'lar?n kontrolünü elinde tutar, ama en önemlisi Vault'lar?n kontrolünün k?smen Amerika'n?n gölge hükümeti olan Enclave'in elinde olmas?d?r.

Oyun Güney Kaliforniya bölgesindeki yeralt? s???naklar?ndan biri olan Vault 13'te ba?lamaktad?r. Vault 13'de Water Chip ad? (Su Çipi) verilen ve Vault'un su ihtiyac?n? gidermesini sa?layan parça bozulunca, yer yüzüne yedek parça bulmak için seçilen ki?i gönderilir.

?lk olarak 150 gün içerisinde s???na??n?z?n su sorunu çözmek için görevler üsleniyorsunuz. Su sorunu çözmek için tamamlad???n?z görevlerden sonra, insanl??? tehdit eden mutant sorunu ile u?ra?mak üzere görevler yapmaya çal???yorsunuz. Amac?n?z 500 gün dolmadan mutantlar?n lideri, "Efendi" (Master) olarak da adland?r?lan, Richard Grey'i öldürmek. ?kinci hedefiniz ise, Richard Grey'in insanlar? mutantlara çevirmek üzere tasarlad??? Zorunlu Evrim Virüsü'nün depoland??? tesisleri imha etmek.


[hr]
[size=14pt]Fallout 2 (1998)[/size]
Fallout 2 yap?mc?l??? ilk oyundaki gibi Interplay taraf?ndan üstlenilen ve yine Black Isle taraf?ndan geli?tirilen rol yapma oyunu. 30 Kas?m 1998 tarihinde piyasaya sürülen bilgisayar oyunu takipçisi oldu?u Fallout'tan daha çok satmay? ba?arm??, birçok oyun ele?tirmeni taraf?ndan tarihin en iyi rol yapma oyunu seçilmi?tir. Oyun yine ilkinde oldu?u gibi büyük bir nükleer sava? sonras? harap olmu? dünyada geçiyor. Amerika'n?n bat? yakas?nda geçen oyun, San Fransisco, New Reno, Redding, Klamath Falls gibi gerçek yerle?im birimlerini de içeriyor.

?lk oyunda s???naktan kovulan kahraman kuzeye ilerleyip yan?na kat?lanlarla birlikte büyük vadiler aras?nda bir köy kuruyor. Bu olaydan seksen y?l sonra, 2241'de, bu köy Arroyo bir k?tl?kla kar?? kar??ya kal?yor. Köyden seçilen birisi, ki bu da oyuncunun kendisi oluyor, bu k?tl??a kar?? GECK adl? cihaz? bulmas? için yollan?yor. Bu cihaz?n büyük sava? s?ras?nda in?a edilen s???naklarda sakland??? bilinen, yeni bir ?ehir yaratmak için gereken her?eyi içeren bir çanta oldu?u anlat?l?yor. Bu çantay? bulmak için de ilk oyunda kovuldu?umuz Vault 13 adl? s???na?? aramak üzere gönderiliyoruz. GECK'i ald?ktan sonra köyüme döndü?ümzde yerinde yeller esiyor. Biraz ara?t?rmadan sonra Enclave'in ari insan ?rk? yaratma projesi kapsam?nda al?nd?klar?n? görüyoruz. Ve grubumuzla beraber Arroyo sakinlerini kurtarmak için çabal?yoruz.[hr]

[size=14pt]Fallout 3 (2008)[/size]
Fallout serisinin üçüncü oyunu. Üçüncü ki?i ve birinci ki?i olarak oynayabilece?iniz bir tür rol yapma oyunudur. Nükleer k?yametten 200 y?l sonra ABD'de Washington DC çevresinde yer alan (asl?nda bat?s?nda) Vault 101 adl? s???nakta do?an bir karakterin (o sizsiniz) 18 ya??ndan sonra ya?ad??? maceralar? içerir. Oyunda Fallout serisine referanslar bolca bulunmakta ayr?ca önceki oyunlar da en çok sevilen NPC lerden biri olan Dogmeat da yer almaktad?r.

Serinin di?er oyunlar?n?n aksine, bu oyunu Black Isle Studios de?il, Bethesda Softworks yapm??t?r. Bundan dolay?, pek çok ki?i oyunun eski tad?n? vermedi?ini savunsa da, baz?lar? böyle de güzel oldu?unu söyler. Oyun, di?er Fallout oyunlar?n?n aksine izometrik kamerayla de?il, birinci ve üçüncü ki?i kameralar? ile oynan?r.Ayr?ca ba?ka bir farkl?l?k olarak oyun California civar?nda de?il, Washington DC civar?nda geçmektedir.

Oyun, kontrolleri ve nas?l kullanaca??m?z? bizi bir kaç ya? büyütüp göstermekle ba?lar: örne?in 10 ya??nda silah kullan?m?, 16 ya??nda özellik da??l?m? gibi. 18 ya??na girdi?imizde, Amata isimli bir arkada??m?z bizi uyand?rarak tek ebeveynimiz, bildi?imiz tek aile olan babam?z?n Vault'tan kaçt???n? ve Amata'n?n babas? olan, Vault'u yöneten Overseer'?n bizi arad???n? ve kaçmam?z gerekti?ini söyleyecek. Vault'tan kaçmam?z, d??arda, hiç bulunmad???m?z, ac?mas?z oldu?u söylenen Wasteland'de hayatta kalmam?z ve babam?z? bulmam?z gerekiyor. Oyun boyunca say?lamayacak kadar yan görevler yap?labiliyor, 100'ün üstünde ke?fedilebilir kasaba ve bölgelerden de?i?ik görevler al?p, yeni silalar ve z?rhlar görüyoruz.
[hr]
[center]
[size=14pt]Fallout: New Vegas (2010)[/size]
Fallout: New Vegas, Obsidian Entertainment taraf?ndan geli?tirilen en son Fallout serisi oyunudur. New Vegas, bir devam oyunu niteli?i ta??masa da, Fallout 3’te kullan?lan oyun motorunu kullan?r ve Fallout 3’le ayn? yap?dad?r. Oyun, Fallout 3’de çal??m?? olan Bethesda Softworks çal??anlar?nca haz?rlanm??t?r. Post Apokaliptik Vegas’ta geçen olan Fallout: New Vegas’?n ç?k?? tarihi Avrupa için 22 Ekim 2010'dur.

Fallout: New Vegas 2288 yani Fallout 3'den üç y?l ve 2077'deki Büyük Nükleer Sava?tan 203 y?l sonras?n? kaps?yor. Oyun Las Vegas, Nevada ve Mojave Çölü'nde geçiyor. Fallout serilerindeki di?er ?ehirlerin aksine Vegas ?ehri nükleer sald?r?lardan direkt olarak etkilenmemi?tir. ?ehirdeki binalar?n ço?unlu?u sa?lam ve insanlar?n aras?nda mutasyona u?rayanlar?n say?s? çok azd?r.

Oyuncu, oyuna bir kurye rolünde ba?lar. Birilerine bir paket götürürken bir?eyler olur ve kendini s?? bir mezarda bilinçsiz halde bulur. Hayatta oldu?u için; bir suikastç? taraf?ndan ba?ar?s?z bir suikast giri?imi oldu?unu anlar. Yaralar?n? yerel bir doktor olan Doc Mitchell'e bakt?r?r. Büyük bir dünyaya aç?lmak için ba?lang?ç noktas? suikast? ara?t?rmakt?r.

?ehirde çe?itli grupla?malar vard?r. Bunlar; The New California Republic (NCR), Caesar's Legion ve New Vegas çeteleridir. Bu gruplar birbirleriyle sürekli çat??ma halindedirler ve ?ehrin kontrolünü ele geçirmeye çal??maktad?rlar. Fallout: New Vegas'da önemli noktalar aras?ndan Hoover Baraj? onu kontrol edenlere ücretsiz su ve elektrik deste?i sa?lamaktad?r.


[hr]
[center]

[size=14pt]Fallout Online (2012)[/size]
[quote author=Despierto link=topic=155242.msg1465420#msg1465420 date=1308474300]
[center]Yap?m Interplay Da??t?m Interplay Tür MMORPG Platformlar PC PS3 XBOX360 Ç?k?? Tarihi 2012Fallout hayranlar?n?n hat?rlayaca?? gibi Fallout'un Online oyunu da uzun bir süredir yap?m a?amas?nda. Interplay'?n geli?tirdi?i Fallout MMO, isim haklar? nedeniyle project V13 olarak duyurulmu?tu. Geçti?imiz aylarda ise Fallout'un isim haklar?n? elinde bulunduran Bethesda ile anla?an Interplay, sonunda oyunun tam ad? ile kar??m?za ç?kmay? ba?arm??t?.
[hr]

[hr]
Uzun süredir sessiz kalan Fallout online için önemli bir aç?klama yap?ld?. Edge dergisine konu?an ve fazla bilgi vermeyece?ini söyleyen Interplay ba?kan? Eric Caen, Fallout Online'?n 2012 y?l?nda ç?kabilece?ini belirtmi?. Üstelik firman?n ayn? y?l içerisinde oyunun betas? ile de oyun severlerin kar??s?na ç?kabilece?i belirtildi.

Caen ?u an 90 ki?ilik bir ekibin aktif olarak oyunun yap?m?nda yer ald???n? da sözlerine eklemi?. Edge dergisi Interplay'?n oyunun haklar? için bethesda'ya 50 milyon dolar ödeme yapt???na da raporlar?nda yer vermi?.
[hr]

[b][size=21pt]Vault-MP[/size]
Fallout 3 ve Fallout: New Vegas için olan, fan yap?m? multiplayer. ??in içinde RakNet ve Pawno var. Pawno oyun modlar? kodlarken kullan?l?yor. Yani SA-MP'e benziyor.
Web sitesi: https://www.vaultmp.com/
Clientten bir görüntü:

[/quote]
[hr]
Despierto.
[hr]